Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van The Sock Community

The Sock Community is onderdeel van:

Salesmeisje 

Nassaustraat 31E

2161 RJ Lisse

Nederland

BTW NR: NL 001468605B42

Kamer van koophandel Nr: 74456563

Deze voorwaarden worden geaccrediteerd door:

– Het accepteren in onze webshop

1. INHOUD VAN HET CONTRACT

1.1. De verkoper gaat over in het eigendom van de koper en de koper accepteert de goederen (sokken) en betaalt zijn waarde aan de verkoper. De koop wordt overeengekomen in overeenstemming met artikel 1.2. Van dit contract.

1.2. De prijzen, voorwaarden, leverings- en betalingsvoorwaarden van de goederen zijn gespecificeerd op onze website

2. LEVERINGSDATUM EN LEVERINGSVOORWAARDEN

2. 1. Levering van de goederen wordt uitgevoerd door verkoper op basis van bestellingen van de koper en de beschikbaarheid van de goederen in het magazijn van de verkoper. De koper stuurt de bestelling naar de verkoper voor de goederen die hij besteld heeft.

2.2. De verkoper stuurt gelijk na bestelling een orderbevestiging met de NAW gegevens van de koper en de bestelde en betaalde artikelen

2.3. De levering van de goederen vindt plaats onder de voorwaarden thuislevering

2.4 De verkoper is verplicht om de koper op de hoogte te stellen van de termijn voor verzending van de goederen

2.5. Volgens onderhavig Contract moeten de bestelde en geproduceerde goederen door de Verkoper worden overgedragen aan de koper, aangegeven door de Koper aan de Vervoerder) in een verpakte vorm, in een staat die klaar is voor transport, aanvaarding in overeenstemming met internationale vereisten.

2.6. Samen met de geleverde goederen voor elke bestelling

De verkoper moet de koper het volgende document per e-mail bezorgen:

– facturen (facturen);

3. PRIJS, TOTALE WAARDE EN ACCOUNTING

3.1. Het totale bedrag van het contract bestaat de waarde van alle goederenverzending

3.2. Valuta van het contact en valuta van betaling – EURO.

3.3. De prijzen voor de Goederen die onder dit Contract worden geleverd, worden overeengekomen door de Partijen en gespecificeerd in de orderbevestiginG

3.4. Betaling wordt gedaan tijdens bestelling

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van het volume van de gekochte goederen, de waarde van de goederen en de betalingsvoorwaarden te wijzigen, zoals bepaald in de aanvullende overeenkomst bij het contract. Dit kan niet zonder voorafgaand overleg met de klant

4. VERPAKKING

4.1. De verpakking moet de volledige veiligheid van goederen garanderen tegen elke vorm van schade en corrosie tijdens transport tot gemengd transport op basis van verschillende condities op de weg, evenals langdurige opslag.

5. EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO’S

5.1. Het afhandelen van de goederen aan de expediteur wordt beschouwd als het moment van overdracht

5.2. Alle risico’s gaan over op de verkoper volgens de leveringsvoorwaarden gespecificeerd in 2.3 van dit contract of aangegeven in de specificatie die het essentiële onderdeel is van dit contract.

6. OVERMACHT

6.1. In het geval van grote overmacht (brand, overstroming, aardbeving etc.) die de

uitvoering van de Overeenkomst wordt de levertijd verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt. Het bestaan ​​en de effectieve duur van dergelijke evenementen met grote troepenmacht wordt officieel bevestigd door de autoriteiten.

G.2. Indien overmachtsituaties langer dan 5 weken duren, kan elke partij het contract intrekken.

6.3. In geval van beëindiging van het contract wegens overmacht, heeft geen van de partijen het recht om schadevergoeding te eisen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Alle geschillen zullen schriftelijk worden opgesteld en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van Verkoper en Koper.

8. DISPIITES

8.1. Elk geschil, controverse of claim (elk een geschil) voortkomend uit, in verband met of in verband met dit contract, inclusief elke vraag over het bestaan, interpretatie, geldigheid, uitvoering, wijziging, schending van beëindiging, die Partijen niet kunnen regelen door middel van onderhandelingen voor 30 dagen vanaf de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het geschil door de vermeende inbreukmakende partij, wordt verwezen naar en beslecht door middel van arbitrage volgens de regels van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel, welke regels geacht worden door verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen. De plaats van arbitrage is Utrecht, Nederland. De taal die in de arbitrale procedure wordt gebruikt, is Engels.

8.2. Het Contract inclusief de individuele leveringstransacties onder bijlagen bij dit Contract wordt beheerst door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale koop van roerende zaken (het “Verdrag”) en, voor zover niet geregeld door het Verdrag, door het Nederlandse recht.

9. CONTRACTUELE PERIODE

9.1. De algemene voorwaarden zijn geldig per bestelling / levering

10. OVERIGE BEPALINGEN

10.1. Alle kosten van de koper onder dit contract hebben betrekking op de nakoming door de koper van zijn aangegane verplichtingen zoals bepaald in p.p. 9.1,  zullen vooraf / goedgekeurd worden door de Leverancier.

10.2. Afnemer zal zijn rechten en / of verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet overdragen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Elke dergelijke overdracht die in strijd met deze bepaling wordt gedaan, zal de leverancier ertoe brengen deze algemene voorwaarden eenzijdig te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de koper te sturen.

10.3 Eventuele wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zullen schriftelijk worden aangebracht en ondertekend door naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen.

10.4. Eventuele geschillen over de zijn algemene voorwaarden hebben rechtskracht tijdens geschillen tussen Partijen in de Internationale Rechtbanken in Nederland.

10.5. In het geval dat de voorwaarden van de naar behoren ingevulde onderpandovereenkomsten in strijd zijn met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden, nemen de partijen de voorwaarden van de onderpandovereenkomsten over.

DE VERKOPER

Bankgegevens zullen worden vermeld op factuur